کد خبر: ۴۹۳۷۵
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۶
دكتر محمود اسعدي
پژوهشگر رسانه
نظریه استعاری کبوتران حرم دررشته مدیریت اکنون با معرفی اعضا کابینه دوازدهم مصداق یافته است. کبوتران حرم را کمتر کسی است که درابنیه تاریخی وبخصوص امام زاده ها وقبورمعصومین  ندیده باشد. دراین اماکن با اندک سرو صدا وحرکات غیرمنتظره اغلب کبوتران – ونه همه آنها- ناگهان پروازمی کنند وپراکنده می شوند. ولی تعدادی همچنان به دلایلی مثل نشنیدن صدا یا عادی بودن حرکات و... ازجای خود تکان هم نمی خورند بعضی با فروکش کردن صدا مجدداً برمی گردند.تعدادی ازکبوتران هنگام بازگشت به آنها می پیوندند اما درهرصورت کل کبوتران عمارت را ترک نمی کنندمگراتفاق خاصی بیفتد. دراین صورت نه اغلب کبوتران که نیمی ازآنان پریده اند. برخی درآسمان  منتظرجایی برای بازگشت هستند نیمی دیگرتکان هم نخورده اند بااین حال تمام آنان، عمارت دولت را ترک نخواهند کرد.نظریه فوق توسط چهره ماندگارمدیریت دکترالوانی ودکتردانایی فرد ارائه شده است که مناسب است با دیگرنظریه ایرانی  پیوند داده شود.به زعم مرحوم مجتبی کاشانی استاد فقید مدیریت ایران انسان سه مرکزعامل انجام کاردارد:جسم، دل ومغز.اودرکتاب نقش دل درمدیریت سال ها مطالعه درسیستم های مدیریت ژاپنی را با آموزه های دینی وملی ایران تطبیق داده و نظریه ای نوارائه کرده است. کارعملیاتی وفیزیکی جسمی است اما کاردل انگیزشی ونقش مغزاندیشه وخلاقیت و نوآوری است.اگربخواهیم این دونظریه وطنی را درمورد دولت جدید تطبیق دهیم باید گفت دولتمردان نه به امید آب ودانه که برای ایجاد انگیزه با"دل" خویش آماده خدمت به مردم شده اند والبته این مهم جزبا اندیشه وتفکرخلاق به فرجام نخواهد رسید. پس باید گردش نخبگان دراداره کشورعملی شود.اگرچه نمی توان آحاد مردم را به حرم آورد اما می توان با انگیزه همدلی،تدبیروتلاش مدام  بسیاری از صاحبان رای را همراه وهمپا کرد تا نه فقط آب ونان که نشاط وسرزندگی،اتحاد وامید را به ارمغان آورد والبته گاه شاید مناسب باشد تا تلنگری باعث شود اشتیاق اهالی حرم به آب ونان معطوف به فرهنگ واندیشه گردد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار