کد خبر: ۶۷۵۵۳
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۵
با دستور وزیر جهاد کشاورزی و ابلاغ مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی آغاز شد؛
با دستور وزیر جهاد کشاورزی و ابلاغ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی طرح كار آمد سازي تعاونيهاي غير فعال و زيان ده آغاز شد.
طرح كار آمد سازي تعاونيهاي غير فعال و زيان ده

دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشورگفت: طرح كارآمدسازي تعاونيها و اتحاديه هاي روستائي و كشاورزي زيان ده و غيرفعال از جمله طرحهايي است كه در برنامه ساماندهي ، سازماندهي و كارآمدسازي شبكه تعاونيهای روستایی و كشاورزی به عنوان يكي از طرحهای مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفته و در جهت كار آمد سازی بويژه بهبود وضعيت مالی شركت های زيان ده و سر به سر و تعيين تكليف وساماندهی شركتهای غيرفعال به مرحلة اجرا در مي آيد . در اين طرح با توجه به شرايط ، مسائل و مشكلات منحصر در هر تعاوني،روستا ، شهرستان و استان به صورت غيرمتمركز و با اولويت دادن به اخذ نظر اعضاء ، اركان و مديران آن تعاوني به موضوع پرداخته و در همه استانهاي كشور و براي كلیه تعاونيهاي زيان ده ، غير فعال و سربه سر به اجرا در مي آيد. هدف کلی این طرح، ساماندهي و كار آمد سازي شركتها واتحاديه هاي تعاوني روستايي ، كشاورزي ، زنان زيان ده و غير فعال شامل بررسی وضعيت موجود مالي و فعاليتهاي اقتصادي تعاونيها از منظر زيان ده بودن، غير فعال بودن، سربه سر بودن، و تعيين عوامل زيان ده وغير فعال شدن تعاونيها از نظر عوامل كمی و كيفی و نيز سهم هر عامل، مشخص نمودن ضعف ها ، قوتها ،تهديدها،فرصت‌ها و آثار و تبعات ادامه روند موجود تعاوني، پيش بيني و ارائه راهكارهاي فعال نمودن تعاونيهاي غير فعال وسود آور نمودن تعاونيهاي زيان ده و سر به سر، تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت هدايتي ،حمايتي و نظارتي جهت  تقويت واحياء تعاونيهاي زيان ده، غير فعال و سر به سر ،تهيه و تصويب برنامه عملياتي كار آمدسازي هر تعاوني (به ترتيب تعاونيهاي در اولويت)، عملياتي كردن برنامه هاي مصوب به ترتيب اولويت تعاونيهاي زيانده ،غير فعال و سربه سر می باشد. همچنین براساس دستورالعمل انحلال شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي، موضوع فصل بيستم قانون شركتهاي تعاوني و فصل هفتم اساسنامه شركتها و اتحاديه هاي تعاوني؛ در مواردي كه انحلال موضوعيت پيدا مي كند باید 1- شركتها و اتحاديه هاي تعاوني بنا به عللی از جمله كاهش سرمايه به ميزانی كه ادامه عمليات مقدور و يا به صلاح نباشد با تصويب مجمع عمومي فوق العاده. 
2-توقف فعاليت شركت بيش از يك سال بدون عذر موجه با نظر سازمان مركزي تعاون روستايي. 
3-عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه پس از سه بار اخطار كتبي توسط سازمان تعاون شهرستان ذيربط. 
4-اتمام برنامه اي كه به موجب اساسنامه، شركت براي انجام آن تاسيس شده است ، و تصميم مجمع عمومي فوق العاده و اعمال ماده 146 قانون شركتهاي تعاوني لازم است بکار گرفته شود.
نام:
ایمیل:
* نظر: