کد خبر: ۶۸۰۷۰
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۷
چنانچه بخواهيم منابع و مصارف شرکت هاي بيمه را بررسي کنيم قطب جذب منابع معاونت فني است و قطب مطارف معاونت مالي.

درواقع نقش معاون فني هر شرکت در تجهيز منابع يا همان توليد حق بيمه حياتي است و هرچقدر بخش فني شرکت بيمه عملکرد حرفه اي داشته باشد و با شناسايي درست ريسک ها در شرايط بيمه نامه هاي صادره دقت کرده باشد ، شرکت در وضعيت مطلوبتري قرار مي گيرد. 
محمد مهدي اماني معاون فني بيمه رازي است.
 او درباره مديريت ريسک در بيمه گري به دنياي اقتصاد گفت: ريسک هاي گوناگوني در يک شرکت بيمه وجود دارد که اگر بخواهيم به صورت خاص تر در حوزه فني آن ها را بررسي کنيم شامل ريسک هاي بيمه گري ، ريسکهاي عملياتي ، ريسک نقدينگي ، ريسک سرمايه گذاري و ... مي باشند ، شرکت بيمه رازي با ارزيابي دقيق ريسک ها در هنگام صدور بيمه نامه تهيه يک بيمه نامه با شرايط و کلوزهاي خوب و در نهايت ارائه حق بيمه مناسب نهايت دقت را در صدور بيمه نامه با در نظر گرفتن درخواست ها و نيازهاي مشتري مي نمايد و همچنين در هنگام بروز حادثه با ارزيابي و کارشناسي دقيق خسارت و برآورد دقيق مبلغ با توجه به بيمه نامه صادر شده حداکثر تلاش خود را در کنترل ريسک هاي بيمه گري مي نمايد . 
از طرفي با دريافت در حق بيمه ها در سررسيدهاي مقرر سعي در کاهش ريسک نقدينگي شرکت خواهد داشت و با سرمايه گذاري مناسب حق بيمه ها به خصوص در حوزه بيمه هاي زندگي تلاش مي نمايد بالاترين بازدهي را داشته باشد . 
در ادامه مشروح گفت و گوي محمد مهدي اماني معاون فني بيمه رازي مي آيد:

آقاي اماني در شرايط کنوني بازار و رشد قيمت ها ، آيا بيمه رازي براي شناسايي ريسک هاي جديد و افزايش سقف سرمايه هاي بيمه شده برنامه اي دارد؟

در مورد بيمه نامه هاي موجود که بيمه گذاران قبلأ خريداري نموده اند و بيمه نامه آنها جاري مي باشد . افزايش قيمت ها ( تورم ) باعث افزايش سرمايه و ارزش مورد بيمه شده (مانند بدنه ماشين ، آتش سوزي منازل مسکوني و صنعتي و تجاري و... ) که شرکت با اطلاع رساني به بيمه گذاران خواهان افزايش سرمايه تحت پوشش بيمه با صدور الحاقيه شده است که در صورت بروز احتمالي خسارت دچار قاعده نسبي نگردند. از طرفي با افزايش قيمت ارزش و کاهش پول ملي قطعأ فروش و يا نگهداري محصولاتي مانند بيمه هاي زندگي بايستي همراه با اصلاحاتي مي باشد و يا با محصولاتي جديد مي توان نقايص را برطرف نمود.

آيا يک برنامه جامع نرم افزاري تاثيري درروند  توليد حق بيمه هاي دارد؟

عدم وجود يکپارچگي سيستم نرم افزاري پيشرفته بيمه و عدم اتصال آن به سيستم هاي ديگر باعث کند شدن ارائه خدمات ، عدم ارائه خدمات با کيفيت ، نبود کنترل و نظارت دقيق برعمليات بيمه گري از جمله تقلب ها و انحراف هاي مربوطه مي گردد. اين امر قطعأ قيمت ارائه خدمات نهايي را افزايش مي دهد که در نهايت منجر به افزايش حق بيمه خواهد شد . با وجود سيستم هاي يکپارچه موارد فوق با دقت بيشتري همراه شده و منجر به کاهش ريسک هاي عملياتي و بيمه گري و در نهايت ارائه خدمات بيمه با حق بيمه کمتر و مناسب تر خواهد بود که فروش و توليد حق بيمه بيشتر را به دنبال خواهد داشت .

در حال حاضر ارائه سيستم هاي بيمه اي که تلفيقي از بيمه نامه هاي موجود و پوشش ريسک هاي مختلف مربوط به بيمه گذار در قالب يک بيمه نامه در صنعت بيمه وجود ندارد و يا به تعداد بسيار محدود ارائه مي گردد . قطعأ وجود يک سيستم يکپارچه نرم افزاري در روند ارائه اين نوع بيمه نامه ها مي تواند کمک شاياني نمايد و هزينه يا حق بيمه نهايي بيمه نامه را کاهش داده و باعث افزايش تقاضاي خدمات بيمه به اقشار مختلف و افزايش تقاضاي توليد حق بيمه خواهد شد .

ريسک ها دربيمه رازي چگونه مديريت مي شود؟
ريسک هاي گوناگوني در يک شرکت بيمه وجود دارد که اگر بخواهيم به صورت خاص تر در حوزه فني آن ها را بررسي کنيم شامل ريسک هاي بيمه گري ، ريسکهاي عملياتي ، ريسک نقدينگي ، ريسک سرمايه گذاري و ... مي باشند . قطعأ شرکت بيمه رازي با ارزيابي دقيق ريسک ها در هنگام صدور بيمه نامه تهيه يک بيمه نامه با شرايط و کلوزهاي خوب و در نهايت ارائه حق بيمه مناسب نهايت دقت را در صدور بيمه نامه با در نظر گرفتن درخواست ها و نيازهاي مشتري مي نمايد و همچنين در هنگام بروز حادثه با ارزيابي و کارشناسي دقيق خسارت و برآورد دقيق مبلغ با توجه به بيمه نامه صادر شده حداکثر تلاش خود را در کنترل ريسک هاي بيمه گري مي نمايد .

از طرفي با دريافت در حق بيمه ها در سررسيدهاي مقرر سعي در کاهش ريسک نقدينگي شرکت خواهد داشت و با سرمايه گذاري مناسب حق بيمه ها به خصوص در حوزه بيمه هاي زندگي تلاش مي نمايد بالاترين بازدهي را داشته باشد .

شبکه فروش صادرکنندگان اصلي بيمه نامه ها هستند ، آيا ضريب خسارت و وضعيت مطالبات اين شبکه کنترل مي شود؟

برنامه هايي در حال طراحي و اجرا مي باشد که همواره کارنامه اي از وضعيت نماينده شامل جذب پرتفوي ( حق بيمه صادره)، حق بيمه معوق ، ترکيب پرتفوي ، نسبت خسارت ، ضريب خسارت ، ميزان رضايت بيمه گذاران از نماينده ، درج تخلفات ، درصد تحقق بودجه مصوب نماينده و ميزان انحراف آن در هر فرايند وجود داشته باشد تا مديريت امور نمايندگان و يا هر يک از مديريتهاي مربوطه بتوانند بر اساس دستورالعمل هاي تعريف شده تصميم هاي لازم را اتخاذ نمايند .

آيا طرح جديدي براي عرضه به بازار داريد؟

قطعأ در حوزه بيمه هاي اشخاص به ويژه بيمه هاي درمان و زندگي و اموال محصولاتي  را بر اساس نيازهاي بازار تهيه و ارائه خواهيم داد.

معمولا طرح هاي اندکي درصنعت بيمه کشور طراحي و به بازار عرضه مي شود. چرا؟

طرح‌هاي نوين بيمه‌اي را در دو بخش مي‌توان تعريف کرد، يکي محصولات جديد بيمه‌اي و ديگري در قالب ارائه روش‌هاي نوين خدمات، مانند فروش و خدمات بعد از آن. بر اساس بخشنامه بيمه مرکزي در قالب ضوابط تدوين و عرضه محصولات، هر طرح نوين و محصول جديد بيمه‌اي که در قالب طرح نويني ارائه مي‌شود، به عنوان يک طرح جديد قابل بررسي است در صورتي که قبلاً براي آن پوشش بيمه‌اي وجود نداشته است يا ريسکي است که در واقع براي آن پوششي ارائه نشده و بيمه‌نامه‌اي براي آن طراحي نشده است و از طرف ديگر از سوي هيچ شرکت ديگري عرضه نشده است و همچنين نرخ و شرايط آنها در ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه يا بيمه مرکزي تعيين نشده باشد. طرح نوين بيمه‌اي بايد در شرکت بيمه و بيمه مرکزي مراحلش را طي کند که در بخشنامه مذکور به تفصيل آمده است. 
حال اين سوال پيش مي ايد ، که آيا همه طرح‌هاي جديد ارائه‌شده در صنعت بيمه موفق هستند؟ خير. متاسفانه درصد بسيار بالايي از طرح‌هاي جديد ناموفق هستند. در جدول بيمه مرکزي طرح‌هاي بسياري هستند اما هنوز اسم اين طرح‌ها يک‌بار هم در بازار مطرح نشده است و بعضي از آنها اصلاً فروشي نداشته‌اند يا فروش آنها ناموفق بوده است. علت اين است که با وجود صرف هزينه و گرفتن مجوزها اما طرح بر اساس نياز بازار نبوده و در مواردي فرهنگ‌سازي و بازار‌سازي لازم نيز نشده است. 
بنابراين شرکت ها براي طراحي بيمه نامه هاي جديد بايد تمام جوانب را درنظر بگيرند و براساس نيازسنجي بازار طرحي را به بازار عرضه کنند.

لطفا درباره وضعيت بيمه هاي اموال در پرتفوي بيمه رازي توضيح دهيد ؟
ترکيب پرتفوي فعلي شرکت بايد مناسب‌تر گردد، حجم پرتفوي خودرو حدودأ 30درصد و درمان 30درصد و ساير پرتفوها 40درصد مي باشد که سعي در مناسب تر کردن پرتفو با کاهش پرتفوهاي زيانده و افزايش پرتفوهاي با کيفيت داريم . 
متاسفانه حجم پرتفوي بيمه هاي زندگي ذخيره دار کم مي باشد که انشاالله با برنامه هاي لازم و ارائه محصولات خوب نسبت به افزايش سهم آن اقدام خواهد شد .

 
نام:
ایمیل:
* نظر: