کد خبر: ۲۳۶۸۷۴
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۹

شفافیت عنصر اصلی پیش بینی پذیری اقتصاد 

ناد ر اسد ی
کارشناس اقتصاد ی

تقویت شفافیت د ر اقتصاد  با پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه صورت می‌گیرد . برنامه‌ریزی اقتصاد ی نیازمند  شفافیت و پیش‌بینی شرایط آیند ه است، از این رو، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ، ابزاری است که به سرمایه‌گذار کمک می‌کند  تا بتواند  برای آیند ه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند . کشور نیازمند  زیرساخت‌های بنیاد ی د ر بخش اقتصاد  است تا بتواند  نقشه راهی مشخص و راهبرد ی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار د هد ، پیش‌بینی پذیر شد ن اقتصاد  مؤلفه کلید ی برای موفقیت اقتصاد  کشور به خصوص د ر حوزه بازار سرمایه است به طوری که تا شفافیت د ر فضای اقتصاد ی وجود  ند اشته باشد  نمی‌توان انتظار رشد  و جذب سرمایه را د ر بازار سرمایه د اشت. تا زمانی که کشور با تغییر ناگهانی نرخ‌ها، چند  نرخی بود ن ارز، وضع عوارض، فاصله د لار نیمایی و بازار آزاد  مواجه است، شرکت‌های تولید ی نمی‌توانند  آیند ه روشنی را برای خود  ترسیم کنند  و د چار آسیب‌های جبران‌ناپذیر خواهند  شد  چرا که با ایجاد  رانت‌ د ر مسیر ضد  تولید  گام برمی‌د ارند . برخی ابهامات موجود  د ر بازار سرمایه هم باید  رفع شود ، با اتخاذ برخی د ستورالعمل‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه زمینه ایجاد  ابهام د ر کلیت اقتصاد  شکل می‌گیرد  که به د نبال آن بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه د چار آسیب می‌شود . زمانی که اقتصاد  پیش‌بینی‌پذیر نباشد  فعال اقتصاد ی نمی‌تواند  د ورنمای روشنی از وضعیت اقتصاد ی خود  د اشته باشد ؛ د ر واقع توسعه تولید  و رونق اقتصاد ی وابسته به پیش‌بینی پذیر شد ن اقتصاد  است. راه‌اند ازی ابزارهای مالی جد ید  و تعیین تکلیف سهام عد الت از جمله این اقد امات است اما ضرورت د ارد  از ابزارهای نوین بازار سرمایه بهره بیشتری بگیریم. این که به طور کلی اقد امات نهاد  ناظر د ر بازار سرمایه برای سهامد اران تاکنون مثبت بود ه، آنچه به حرکت بازار سرمایه بیش از پیش کمک می‌کند ، بسته حمایتی د ولت د ر راستای تقویت این بازار است تا با استفاد ه و بهره‌مند ی از ابزارهای نوین مالی بتوان تنوع سرمایه‌گذاری را د ر بازار تکمیل کرد . فاصله د لار نیمایی و آزاد ، شرکت‌های تولید ی را د چار بحران می‌کند  که باید  برای آن چاره ای اند یشید ه شود .

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار