کد خبر: ۲۴۶۳۷
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۰
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در ۲۲ بخش را اعلام کرد.
مرکز آمار ایران نتایج به شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ را اعلام کرد. شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ با ۱۶.۱ درصد افزايش نسبت به سال ۱۳۹۲، به عدد ۱۹۲.۰ رسيد در حالي كه اين شاخص در سال ۱۳۹۲ عدد ۱۶۵.۴ بوده و نسبت به سال ۱۳۹۱، ۲۸.۳ درصد افزايش يافته بود. شاخص مذكور به جز فصل زمستان در ساير فصل هاي سال مورد بررسي (۱۳۹۳) روند افزايشي داشته است. اين شاخص در فصل بهار با ۱۴.۳ درصد بيشترين افزايش را نسبت به فصل قبل داشته است.

در ميان بخش هاي اصلي صنعت، اعداد شاخص مربوط به بخشهاي "توليد چوب و محصولات چوبي و چوب پنبه" با ۱.۰ درصد، " توليد راديو و تلويزيون و دستگاه ها و وسايل ارتباطي" با ۴.۶ درصد، "توليد كاغذ و محصولات كاغذي" با ۱.۰ درصد و "توليد فلزات اساسي" با ۲.۰ درصد كاهش نسبت به سال ۱۳۹۲ مواجه بوده و اعداد شاخص مربوط به ساير بخش ها داراي افزايش نسبت به سال قبل بوده اند. بخش هاي "صنايع توليد زغال سنگ - پالايشگاه هاي نفت" و "صنايع مواد غذايي و آشاميدني" به ترتيب بيشترين تاثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته اند.

بخش صنايع توليد زغال سنگ-پالايشگاه هاي نفت 

شاخص قيمت توليدكننده بخش "بخش صنايع توليد زغال سنگ- پالايشگاه هاي نفت" در سال ۱۳۹۳ با ۴۴.۲ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۱۶۳.۰، رتبه اول تأثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

بخش صنايع مواد غذايي و آشاميدني 

شاخص قيمت توليدكننده بخش "صنايع مواد غذايي و آشاميدني" در سال ۱۳۹۳ با ۱۴.۲ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۲۲۳.۷، رتبه دوم تأثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

بخش توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر

شاخص قیمت توليدكننده  بخش "توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و ني متريلر" در سال ۱۳۹۳ با ۵.۹ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۲۱۶.۳، رتبه سوم تاثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

بخش  توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي  

شاخص قيمت توليدكننده بخش "توليد ساير محصولات كاني غير فلزي" در سال ۱۳۹۳ با ۹.۳ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۱۸۰.۸، رتبه چهارم تأثيرگذاري در افزايش شاخص كل را داشته است.

صنايع محصولات شيميايي

شاخص قيمت توليدكننده بخش "صنايع محصولات شيميايي" در سال ۱۳۹۳ با ۵.۸ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۲۱۵.۱، رتبه پنجم تأثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

توليد محصولات فلزي فابريكي به جز ماشين آلات

شاخص قيمت توليدكننده بخش "توليد محصولات فلزي فابريكي بجز ماشي نآلات" در سال ۱۳۹۳ با ۲۳.۸ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۱۹۵.۴، رتبه ششم تأثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

بخش توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي

شاخص قيمت توليدكننده بخش "توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي" در سال ۳۹۳۱ با ۱۲/۸ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۴/۲۴۲، رتبه هفتم تاثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشتهاست.

بخش توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي ديگر

شاخص قيمت توليدكننده بخش "توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر" در سال ۱۳۹۳ با ۷.۷ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۲۰۴.۷، رتبه هشتم تاثيرگذاري در افزايش شاخص كل داشته است.

بخش توليد منسوجات  

شاخص قيمت توليدكننده بخش "توليد منسوجات" در سال ۱۳۹۳ با ۴.۴ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۱۹۵.۴، رتبه نهم تأثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

بخش ماشين آلات و دستگاه هاي مولد و انتقال برق

شاخص قيمت توليدكننده بخش "ماشين آلات و دستگاه هاي مولد و انتقال برق" در سال ۱۳۹۳ با ۲.۵ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۲۲۳.۸ رتبه دهم تاثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

بخش پوشاک عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار  

شاخص قيمت توليدكننده بخش "پوشاك عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار" در سال ۱۳۹۳ با ۱۹.۲ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۱۹۷.۳، رتبه يازدهم تأثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

بخش توليد ساير وسايل حمل و نقل

شاخص قيمت توليدكننده بخش "توليد ساير وسايل حمل و نقل" در سال ۱۳۹۳ با ۷.۱ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۲/۳۷۲، رتبه دوازدهم تأثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

بخش توليد محصولات از توتون، تنباكو و سيگار

شاخص قيمت توليدكننده بخش "توليد محصولات از توتون، تنباكو و سيگار" در سال ۱۳۹۳ با ۱۰.۵ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۱۶۳.۰، رتبه سيزدهم تأثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

بخش توليد ابزار پزشكي، اپيتيكي، ابزار دقيق و انواع ساعت

شاخص قيمت توليدكننده بخش "توليد ابزار پزشكي، اپيتيكي، ابزار دقيق و انواع ساعت" در سال ۱۳۹۳ با ۵.۷ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۱۸۱.۲، رتبه چهاردهم تأثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

توليد مبلمان و مصنوعات

شاخص قيمت توليدكننده بخش "توليد مبلمان و مصنوعات" در سال ۱۳۹۳ با ۱۰.۶ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۲۲۰.۳، رتبه پانزدهم تاثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

بخش دباغي، عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان

شاخص قيمت توليدكننده بخش "دباغي، عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان" در سال ۱۳۹۳ با ۷.۹ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۲۳۴.۰ رتبه شانزدهم تأثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

بخش انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

شاخص قيمت توليدكننده بخش "انتشار، چاپ و تكثير رسانههاي ضبط شده" در سال ۱۳۹۳ با ۱۰.۸ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد  ۱۶۱.۷، رتبه هفدهم تاثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

بخش توليد ماشين آلات اداري و محاسباتي 

شاخص قيمت توليدكننده بخش "توليد ماشي نآلات اداري و محاسباتي" در سال ۱۳۹۳ با ۸.۱ درصد افزايش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۱۴۸.۵ رتبه هجدهم تاثيرگذاري را در افزايش شاخص كل داشته است.

شاخصهاي قيمت توليدكننده مربوط به هجده بخش اصلي صنعتي كه تاكنون درباره نتايج آن توضيح داده شد، در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل افزايش داشته اند. در ادامه نتايج مربوط به ساير بخشهاي اصلي كه شاخص مربوط به آنها نسبت به سال قبل كاهش داشتهاست، ارائه ميشود؛ تغييرات شاخص بخشهاي اصلي زير داراي اثر منفي بر سطح شاخص كل بوده اند.

بخش فلزات اساسي

شاخص قيمت توليدكننده بخش "فلزات اساسي" در سال ۱۳۹۳ با ۲.۰ درصد كاهش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۲۰۳.۶، بيشترين اثر منفي را بر شاخص كل داشته است.

بخش توليد كاغذ و محصولات كاغذي

شاخص قيمت توليدكننده بخش "توليد كاغذ و محصولات كاغذي" در سال ۱۳۹۳ با  ۱.۰ درصد كاهش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۳/۲۳۲، رتبه دوم تاثيرگذاري در شاخص كل را در جهت كاهش آن داشته است.

بخش توليد راديو، تلويزيون و دستگاه ها و وسايل ارتباطي

شاخص قيمت توليدكننده بخش "توليد راديو، تلويزيون و دستگاه ها و وسايل ارتباطي" در سال ۱۳۹۳ با ۴.۶ درصد كاهش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۱۴۵.۵، رتبه سوم تاثيرگذاري در شاخص كل را در جهت كاهش آن داشته است.

بخش توليد چوب، محصولات چوبي و چوب پنبه

شاخص قيمت توليدكننده بخش "توليد چوب، محصولات چوبي و چو بپنبه" در سال ۱۳۹۳ با ۱.۰ درصد كاهش نسبت به سال قبل و رسيدن به عدد ۱۸۷.۶، رتبه چهارم تاثيرگذاري در شاخص كل را در جهت كاهش آن داشته است.


نام:
ایمیل:
* نظر: