کد خبر: ۳۱۰۰۱
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۰
محققان پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران در تحقيقي تازه به دانش فني توليد لاين هاي دابل هاپلوئيد در فلفل دلمه اي به روش جنين زايي ميكروسپور براي توليد بذور هيبريد F1 دست پيدا كردند.
ساليانه ارز زيادي از كشور براي واردات بذر هيبريد انواع سبزي خارج مي شود.
به گزارش پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي، توليد بذور هيبريدF1 با هدف افزايش معني دار در عملكرد، قيمت و امكان محافظت طبيعي از حقوق اصلاحگر، كارآمدترين و جذاب ترين فناوري براي موسسه هاي توليد بذر سبزي است.
اصلاح بذور هيبريد F1، به دسترسي تجاري به لاين هاي اين برد وابسته است و براي ايجاد لاين هاي اين برد به طور معمول از روش هاي پرهزينه و زمان بر نظير خودگشني استفاده مي‌شود.
ايجاد فناوري هاي كارآمد نوين مانند هاپلوئيدهاي مضاعف شده (دابل هاپلوئيدها) مي تواند يك راه حل كارآمد و سريع براي تهيه لاين هاي خالص است، از طرف ديگر دسترسي به لاين هاي اين برد والديني در فلفل از شركت هاي خارجي توليدكننده بذور سبزي به طور تقريبي غيرممكن و در انحصار آنهاست.
از لحاظ اقتصادي اجراي اين طرح اشتغالزايي، بومي سازي صنايع نوين در كشاورزي، توليد بذور هيبريد F1 با قيمت مناسب و در سطح انبوه با ارتقاي عملكرد كمي و كيفي، امكان عرضه و صادرات براي كشورهاي منطقه و به طور متعاقب ارزآوري مناسب و سوق دادن شركت ها از واردكننده به توليدكننده است.
اين پژوهش با هدف ايجاد پروتكل جنين زايي ميكروسپور و باززايي گياهان دابل هاپلوئيد (خالص ژنتيكي/ اينبرد لاين) در هيبريدهاي فلفل دلمه اي صورت گرفت. به منظور القاي جنين زايي، غنچه ها و سپس ميكروسپورها در تيمارهاي تنشي مناسب به مدت هاي مختلف در محيط هاي القايي متنوع قرار گرفتند.
بر اساس نتايج به دست آمده با جداسازي كافي و مناسب ميكروسپورها و اعمال تنش هاي القايي مناسب و محيط القايي مورد نظر سلول ها، جنين زايي صورت پذيرفت.
بر اساس اين گزارش، جنين ها به محيط باززايي منتقل شدند و سپس گياهچه هاي هاپلوئيدي توليد و به گلدان منتقل شدند و مورد بررسي سيتوژنتيكي قرار گرفتند و ماهيت هاپلوئيدي آنها مشخص شد.
تيمارسازي گياهان هاپلوئيد با كلشيسين و بذرگيري از گياهان دابل هاپلوئيد (بالغ بر 50 لاين اينبرد) انجام شد كه نخستين لاين هاي اينبرد (خالص ژنتيكي) توليدي در كشور در فلفل دلمه اي است.
اين فناوري، موسسه هاي توليدكننده بذر سبزي را قادر به توليد لاين اينبرد در داخل كشور و در نهايت معرفي بذور هيبريد بومي شده مي كند.
نام:
ایمیل:
* نظر: