کد خبر: ۱۸۹۹۹۸
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰

نبود  تناسب بین د لار و شاخص د ر بورس

فرد ین آقابزرگی
کارشناس بازارسرمایه

چرایی نبود  تناسب حرکت د لار و شاخص بازار سرمایه به سوالی جد ی تبد یل شد ه، د ر حالی که از گذشته جهش نرخ د لار یکی از محرک‌های اصلی برای جهش شاخص و سطح عمومی قیمت بود  اما نکته بسیار مهم میزان افزایش قیمت ارز د ر بازار است. باید  توجه د اشت که د ر اسفند  سال گذشته ارز 4200 تومانی برخی از اقلام حذف شد  و . این گروه از کالاها با قیمت ارز نیمایی آزاد  وارد  بازار شد ند  از سوی د یگر نرخ د لار از اعد اد  12 تا 13 هزار تومان حتی به 30 هزار تومان هم رسید . بنابراین تفاوت قیمت‌ها بسیار چشمگیر بود .
از سوی د یگر، معاملات و سرمایه‌گذاری د ر بازار سرمایه براساس پیش‌بینی‌‌ها،‌ تحلیل و ارزیابی‌ها صورت می‌گیرد . د ر اسفند  98 استنباط این بود  که روند  جهشی ارز به همین شکل اد امه خواهد  د اشت و د ر نتیجه ارزش جایگزینی، ارزش د ارایی‌ها و احتمالا سود  شرکت‌ها و صنایع بالا می‌رود  که همین پیش‌بینی هم به وقوع پیوست. اما اتفاقی که افتاد  این بود  که د ر سال آخر د ولت د وازد هم عزم د ولت برای جمع‌آوری نقد ینگی از بازار سرمایه بود  و آن فراخوان د ولت برای مرد م یک افزود ه‌ای شد  تا بازار بیش از اند ازه رشد  کند .
از ابتد ای 1400 که د لار د ر کانال 22 هزار تومان قرار د اشت و د ر طول سال 99 د ولت اصرار د اشت نرخ د لار به 15 هزار تومان هم کاهش پید ا کند  باز هم ارزش سهام برخی از شرکت‌ها مانند  شرکت‌های پتروشیمی از 8500 تومان به 20 هزار تومان هم رسید  بنابراین نباید  تنها عد د  شاخص را مبنا قرار د اد  چراکه اخیرا شاخص گمراه کنند ه شد ه‌است.
همچنین تا حد ود  زیاد ی شاخص مد یریت می‌شود  و این موضوعات و واکنش‌ها را نشان نمی‌د هد ، به طوری که د ر بین شرکت‌هایی بیش از 50 د رصد  تعد یل و اصلاح منفی د اشتند  و شرکت‌هایی هم هستند  که بیش از 50 د رصد  بازد ه مثبت د ارند  اما شاخص کل شکل واقعی را به ما نشان نمی‌د هد .
معمولا هر از گاهی شرکت‌هایی را که تعد یل مثبت و منفی د ارند  به اقتضای شرایط بازار د ر کنار هم قرار می‌د هند . برای مثال نماد ی که پیش‌بینی اثرگذاری مثبت از آن د ر بازار می‌شود  را زمانی بازگشایی می‌کنند  که ضرب افزایش آن د ر مقابل کاهش شاخص به طور خنثی شد ه‌ باشد . نکته د وم و بسیار مهم این است که د ر این مقطع زمانی تا حد ود  زیاد ی اراد ه‌ای مبنی بر جلوگیری از تکرار رشد های پیاپی تجربه شد ه د ر سال 99 و جلوگیری از وقوع نارضایتی بین مرد م ناشی از رشد  بی‌اند ازه بازار د ر د ستور کار است.
‌ ازاین رو د ر مقایسه با الگوریتم ترید ینگ، رباتیک ترید ینگ به نوعی عمل می‌کند  شتاب رشد  برخی از سهام با عرضه زیاد  و با تحت شعاع قرار د اد ن با بحث انتشار اوراق با افزایش نرخ موثر اوراق که بالای 24 د رصد  است، د ر د م گرفته و شاخص خنثی می‌شود . اما د ر این میان شرکت‌هایی هستند  که بیش از 50 د رصد  بازد هی د اشتند  و البته د ر مقابل شرکت‌هایی با 50 د رصد  بازد ه منفی را هم باید  د ید . برایند  این موضوعات باعث شد ه که شاخص رشد  بیشتر از 5 د رصد ی را نشان ند هد  و از این جهت تصویری صحیحی از جریان بورس به ما نشان د اد ه نمی‌شود .

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار