کد خبر: ۲۲۱۷۹۸
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۸

پیش بینی سرنوشت نرخ ارز

عباس علوی راد 

اقتصاد د ان

توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط د وجانبه د ر شرایطی که اقتصاد  ایران به طور عام و بازار ارز به طور خاص با انتظارات تورمی عقلانی مواجه است، بد ون ترد ید  روید اد  مثبتی است. اگر قرار باشد  وسعت و پاید اری تاثیرات این توافق روی بازار ارز تحلیل شود ، لازم است موارد  متعد د ی را  مد نظر قرار د اد . د ر اینجا سه سناریوی متفاوت مطرح می‌شود . سناریوی اول این است که این توافق مجزا از سایر تنش‌هایی بین المللی که کشور د رگیر آنهاست، تلقی شود . سناریوی د وم این است که این توافق بخشی از فرآیند  احیای برجام باشد  و سناریوی سوم حتی می‌تواند  این باشد  که این توافق آغاز یک پاراد ایم شیفت د ر تعاملات بین المللی کشور باشد . هر سناریویی رخ د اد ه باشد ، بهبود  و حفظ ارزش پول ملی از مجرای تحول د ر متغیر‌های بنیاد ی محیط اقتصاد  کلان ایران د ر کوتاه مد ت د ور از انتظار بود ه و این بد ان علت است که بیش از یک د هه است خرابی‌های آن‌ها انباشت شد ه و اساساً ترمیم شان زمان بر است.د ر هر سه سناریو تاثیر مورد  انتظار این توافق بر قیمت د لار کاهشی و از کانال تعد یل انتظارات کارگزاران اقتصاد ی خواهد  بود ، هرچند  اگر این توافق را د ر سناریوی اول قرار د هیم وسعت تاثیرگذاری کمتر و پاید اری آن نیز د ر سطح پایین تری خواهد  بود .
حتی اگر د لارِ ۵۰ هزار تومان چند  روز گذشته ملاک قرار گیرد ، حد ود  ۱۰۰ د رصد  نسبت به اسفند  ۱۴۰۰ افزایش قیمت د اشته است و این به مراتب فراتر از رشد  نقد ینگی یا تورم د ر همین بازه زمانی بود ه است؛ بنابراین صرف نظر از روند ‌های بلند مد ت و سایر ملاحظات، به صورت تقریبی هم می‌توان گفت هرگونه ریزش قیمت د لار د ر شرایط فعلی فقط از جنبه تعد یل انتظارات خواهد  بود . اگر توافق ایران و عربستان د ر طول توافق ایران و آژانس بین المللی هسته‌ای د ر تهران و پازلی از احیای برجام (سناریوی د وم) باشد  و طی روز‌های آیند ه این سناریو شفاف‌تر و قطعی‌تر شود ، قیمت د لار احتمالا به کمتر از ۴۰ هزار تومان هم خواهد  رسید . از سوی د یگر اگر توافق ایران و عربستان یک روید اد  مجزا از سایر تنش‌های بین المللی و احیای برجام (سناریوی اول) باشد ، با افزایش وزن هر کد ام از تنش‌های د یگر، شعله‌های آتش انتظارات تورمی مجد د  قد  خواهد  کشید  و قیمت د لار خیلی زود  از مرز ۵۰ هزار تومان عبور خواهد  کرد .

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار