کد خبر: ۲۱۹۴۲۳
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۳
«علی رجایی» کارشناس لوازم خانگی د ر گفت‌وگو با «تجارت آنلاین» مطرح کرد ؛
علی رجایی د ر گفت‌وگو با خبرنگار «تجارت آنلاین»، عامل رکود  بازار لوازم خانگی د ر نیمه د وم سال را جهش نرخ ارز د انست و گفت: متاسفانه افزایش ۳۵ د رصد ی نرخ ارز همانند  خنجری بر د ل صنعت لوازم خانگی بود  چراکه مصرف کنند های که تا قبل از آن هم توان خرید  ند اشت بیش از ۴۰ د رصد  از خرید  باز ماند .

ثبات نرخ ارز شرط رونق صنعت لوازم خانگی

گروه صنعت و تجارت: یک کارشناس صنعت لوازم خانگی جهش نرخ ارز را خنجری بر د ل صنعت لوازم خانگی عنوان کرد  و گفت: ثبات نرخ ارز و بهبود  شرایط اقتصاد ی مهمترین عامل رونق صنعت لوازم خانگی است.

علی رجایی د ر گفت‌وگو با خبرنگار «تجارت آنلاین»، عامل رکود  بازار لوازم خانگی د ر نیمه د وم سال را جهش نرخ ارز د انست و گفت: متاسفانه افزایش ۳۵ د رصد ی نرخ ارز همانند  خنجری بر د ل صنعت لوازم خانگی بود  چراکه مصرف کنند های که تا قبل از آن هم توان خرید  ند اشت بیش از ۴۰ د رصد  از خرید  باز ماند .

اصالت د ر بازار لوازم خانگی قابل تشخیص است
رجایی با اشاره به وجود  برند های فرعی و کپی د ر بازار لوازم خانگی افزود : خوشبختانه اصالت د ر بازار لوازم خانگی قابل تشخیص است و د رصد  کمی از این بازار د ر د ست کپیها است و احتمال ۱۰ د رصد  وجود  د ارد  که این بازار برند  فیک و نامعتبری به د ست مشتری بد هند . وی افزود : وجود  شبکههای اجتماعی و اصناف لوازم خانگی باعث شد ه تا سطح آگاهی مرد م نسبت به خرید  لوازم خانگی به خصوص کالاهای بزرگ بیشتر شود  و مرد م برند های تقلبی را تشخیص مید هند .

ترجیح خرید ار کیفیت است تا ضمانت لوازم خانگی
این کارشناس صنعت لوازم خانگی با اشاره به ممنوعیت وارد ات برند های کرهای افزود : د رسته که وارد ات برند های کرهای ممنوع است، اما بالاخره با روشهای د یگر هرچند  محد ود  وارد  میشوند  و بازار مصرف خود  را د ارد ؛ البته د ر بازار لوازم خانگی برند های د یگری از کشورهای ژاپن، المان، چین، ایتالیا و لهستان وجود  د ارد  و بازار مصرف خوبی هم د ر کشور د ارند ، چرا که مصرف کنند ه با مقایسه کیفیت برند های خارجی و ایرانی از ضمانت بعد  از فروش صرف نظر میکند  و برند  خارجی با کیفیت را ترجیح مید هد .
رجایی با بیان اینکه پیشرفت صنعت لوازم خانگی ایرانی مد یون تکنولوژی و بازار مصرف برند های خارجی است، گفت: حضور لوازم خانگی خارجی د ر بازار ایران و تکنولوژی این برند ها باعث شد  تا سطح کیفی لوازم خانگی ایران نیز ارتقا یابد .

کلاس مصرفی ایرانیها از کشورهای منطقه بالاتر است
وی با بیان اینکه مصرف کنند ه لوازم خانگی د ر ایران بسیار پویا و آگاه هستند ، افزود : سطح توقع مشتری ایرانی همگام با برند های خارجی بالا رفت و کارایی و کیفیت محصول خیلی برای آنها اهمیت د ارد ، د ر واقع کلاس مصرفی ایرانیها د ر بازار لوازم خانگی از کشورهای منطقه اعم از عراق، ترکیه، ارمنستان و عربستان بالاتر است. رجایی تولید  خوب لوازم خانگی ایرانی را د ر گرو وارد ات تکنولوژی د انست و تصریح کرد : انقلاب صنعت لوازم خانگی کشور از سال ۸۵ با ورود  برند های خارجی آغاز شد  د ر واقع ریلگذاری تولید  لوازم خانگی د ر کشور به د ست برند های خارجی چید ه شد ؛ د ر واقع اوج تحول د ر تولید  و مصرف بازار لوازم خانگی از سال ۸۵ شروع شد  به طوری که سلیقه و توقع مصرفکنند ه ایرانی با سلیقه کشورهای توسعه یافته برابری میکند ؛ د ر واقع پیشرفت برند های خوب ایرانی د ر صنعت لوازم خانگی مد یون همان ریلگذاری مناسب برند های خارجی د ر صنعت لوازم خانگی است.

«انحصار» چاره پیشرفت د ر صنعت لوازم خانگی نیست
این فعال اقتصاد ی با تاکید  براینکه «انحصار» چاره پیشرفت د ر صنعت لوازم خانگی نیست؛ اظهار د اشت: اگر میخواهیم از بازار جهانی صنعت لوازم خانگی عقب نمانیم باید  انحصار د ر لوازم خانگی را بشکنیم؛ انحصار تنها برای مصرف بازار د اخلی قابل اجراست و عاقبت آن این میشود  که تولید  کنند ه با هر قیمت و کیفیتی کالای خود  را بفروشد . رجایی تصریح کرد : انحصار د ر بازارهای جهانی قابل اجرا نیست، بنابراین باید  با تعامل با برند های معتبر خارجی، تکنولوژیهای روز د نیا را وارد  کنیم و سطح کیفیت لوازم خانگی ایرانی را ارتقا د هیم تا بتوانیم د ر بازارهای منطقه د ر کنار برند های خارجی رقابت کنیم.

وجود  سد  بزرگ تحریمها د ر برابر سرمایهگذاران
این کارشناس به تحریمها اشاره کرد  و گفت: متاسفانه تحریمها به مثابه سد  بزرگی د ر برابر سرمایهگذاران و برند های خارجی است و علیرغم علاقه خارجیها به خصوص کرهجنوبی، آنها از ترس تحریمها به بازار ایران ورود  نمیکنند ؛ بازار ایران بازار بسیار جذابی از لحاظ مصرف، فروش، سرمایه گذاری و تولید  برای خارجیها و کره ایها است. رجایی با بیان اینکه سرعت پیشرفت تکنولوژی د ر بازار لوازم خانگی همانند  بازار گوشیهای هوشمند  است، تاکید : برای اینکه سطح کیفیت و پیشرفت لوازم خانگی ایرانی همگام و قابل رقابت با برند های روز د نیا باشد  باید  از تکنولوژی روز د نیا استفاد ه کنیم و این امر مستلزم شکست انحصار د ر بازار لوازم خانگی است.

تنگناهای ممنوعیت وارد ات لوازم خانگی برای تولید کنند گان
وی با اشاره به خرید  یا اجاره امتیاز برند های خارجی لوازم خانگی توسط برخی از تولید کنند گان د اخلی، گفت: شرایط بازار لوازم خانگی با توجه به ممنوعیت وارد ات به گونهای بود  که وارد ات این نوع برند ها با حساسیت بازار و فضای منفی رسانهای رو به رو شد ، نمونه آن وارد ات چند  کانتینر لوازم خانگی بوش بود  که با د رد سرهایی رو به رو شد . به گفته این کارشناس برخی از تولید کنند گان هم تنها با استفاد ه از اسم لوازم خارجی به تولید  میپرد ازند  که به نوعی همین اقد ام سبد  پر سود ی برای تولید کنند گان لوازم خانگی د اخلی شکل مید هند ، چراکه همیشه د ید  مصرف کنند ه به برند های خارجی مثبت بود ه است، البته همین اقد ام نیز به د لیل ممنوعیت وارد ات لوازم خانگی خارجی، جایی برای مانورهای تبلیغاتی تولید کنند گان ند ارد .

اثرات سو همهگیری کرونا بر صنعت لوازم خانگی
رجایی با اشاره به اثرات سو همهگیری کرونا بر صنعت لوازم خانگی، افزود : این بازار تا سال ۹۸ به لحاظ خرید  و فروش بسیار پر رونق بود  و حتی از سال ۹۶ تا ۹۸ به د لیل جهشهای ارزی لوازم خانگی تبد یل به کالای سرمایهای شد ه بود ، اما متاسفانه طی این سه سال کرونا صنف لوازم خانگی یکی از متضررترین صنف از همه گیری بود . وی افزود : د ر مد ت شیوع کرونا بازار لوازم خانگی به سمت آنلاین شد ن و فروش مجازی پیش رفت و این یک نکته مثبت بود ، اما متاسفانه د ر این د وران جهش نرخ ارز و به تبع کاهش قد رت خرید  مرد م ضربه مهلکی را به صنف لوازم خانگی وارد  کرد  به طوری که تولید کنند ه، مصرف کنند ه و هم توزیع کنند ه ضررهای سنگینی را متحمل شد ند .

سقوط مارکت لوازم خانگی به ۳ میلیارد  د لار
رجایی میزان مصرف لوازم خانگی د ر سه سال کرونا را با بازار سال آخر جنگ برابر د انست و گفت: متاسفانه این میزان از فروش لوازم خانگی آن هم د ر زمانی که این همه تنوع و برند های متنوع وجود  د ارد  با سالهای جنگ برابر است؛ به د لیل کاهش قد رت خرید  مرد م مارکت ۸ میلیارد  د لاری لوازم خانگی، اکنون به ۳ میلیارد  د لار سقوط کرد ه است. وی عامل رکود  بازار لوازم خانگی د ر نیمه د وم سال را جهش نرخ ارز د انست و گفت: متاسفانه افزایش ۳۵ د رصد ی نرخ ارز همانند  خنجری بر د ل صنعت لوازم خانگی بود  چراکه مصرف کنند های که تا قبل از آن هم توان خرید  ند اشت بیش از ۴۰ د رصد  از خرید  باز ماند . این کارشناس با اشاره به تاثیر حواد ث اخیر د ر بازار لوازم خانگی گفت: بازار لوازم خانگی بازاری است که مرد م د ر زمان شاد ی و حال خوب به سمت آن می‌آیند  و د ر این شرایط، خرید  لوازم خانگی از اولویت زند گی مرد م خارج شد  البته با کمرنگ شد ن موضوع، فروش لوازم خانگی تا حد ود ی بهتر شد ه و این احتمال وجود  د ارد  که بازار لوازم خانگی د ر شب عید  نسبت به سال گذشته بهتر باشد .

افزایش ۱۰ د رصد ی قیمت لوازم خانگی
رجایی از افزایش ۱۰ د رصد ی قیمت لوازم خانگی خبر د اد  و گفت: متاسفانه به د لیل جهش قیمت ارز فروشند ه و تولید کنند ه لوازم خانگی مجبور به افزایش ۱۰ د رصد ی قیمتها شد ه اند ؛ هر چند  این نرخ به صورت رسمی پذیرفته نشد ه، اما بازارها به تبع د لار حرکت میکنند  و منتظر تایید  مسئولان نیستند . به گفته این کارشناس حرکت تولید کنند ه د ر شرایط سخت اقتصاد ی همانند  حرکت روی اَرّه د شوار است اگر کالای تولید ی را گران نکند  سرمایه آن از د ست میرود  و اگر گران کند  مشتری را از د ست مید هد  د ر واقع د ر هر د و صورت چرخه تولید  تا مصرف د ر ضرر است.

تاثیر منفی گرانی لوازم خانگی بر ازد واج جوانان
رجایی با اشاره به اثرات سو گرانی لوازم خانگی بر ازد واج جوانان گفت: متاسفانه گرانی لوازم خانگی کاملا بر علیه سیاستهای تشویق جوانان به ازد واج است چراکه جهیزیه یکی از ارکان ازد واج است و تهیه آن برای خانواد هها مشقت بار بود ه و گاهی باعث شد ه تا جوانان پا به این عرصه نگذارند ؛ کمااینکه تهیه جهیزیه بخشی از ارکان ازد واج است و د ر این شرایط سخت اقتصاد ی از تهیه مسکن تا خرید  طلا و برگزاری مراسم همه سراسر هزینه سنگینی برای خانواد هها د ارد . این کارشناس اعطای وامهای خرید  و فروش اقساطی لوازم خانگی را د ر رونق بازار بی تاثیر د انست و گفت: این امر اید ه جد ید ی نیست و طی ۶۰ سال اخیر هم فروش لوازم خانگی به صورت قسطی هم مرسوم بود ه چراکه همواره هزینه خرید  لوازم خانگی از جیب مصرف کنند ه بیشتر بود ه است.

ثبات نرخ ارز مهمترین عامل رونق صنعت لوازم خانگی
به گفته رجایی تسهیلات خرید  لوازم خانگی موجب ضرر مصرف کنند ه است، سود های کلان بر وامهای بانکی، معطلی د ر پرسههای بانکی برای د ریافت وام و معرفی ضامن معتبر به بانک و چک شد ن گرد ش حساب همه برای مصرف کنند ه مشقت بار است از طرفی هم با د ریافت وام مصرف کنند ه حق انتخابی برای خرید  لوازم خانگی د لخواه ند ارد  و تنها باید  از سبد  محصول شرکت منظوره خرید .
این کارشناس د ر پایان تثبیت قیمت د لار را مهمترین عامل رونق صنعت لوازم خانگی عنوان کرد  و گفت: ارزند هترین موهبت برای صنف لوازم خانگی نه تسهیلات است و نه حمایت بلکه ثبات نرخ ارز و بهبود  شرایط اقتصاد ی است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار