فرآورده های پروتئینی
نام
قیمت فروش
مرغ کامل تازه
۲۰۴۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران
۳۶۵۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی
۳۱۲۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو
۳۴۲۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال
۳۳۹۰۰ تومان
ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش
۳۲۷۰۰ تومان
بال کبابی ساده (بدون نوک بال)
۲۹۰۰۰ تومان
بازوی کبابی
۲۷۶۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۲۸۳۰۰ تومان
فیله مرغ
۵۱۴۰۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست
۱۰۲۰۰ تومان
شنیسل بدون آرد
۴۰۱۰۰ تومان
جوجه چینی (شنیسل فیله)
۴۹۳۰۰ تومان
پاچینی 10 عددی مرغ
۳۲۵۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده
۳۴۴۰۰ تومان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده
۴۲۴۰۰ تومان
مرغ کنتاکی
۳۲۵۰۰ تومان
سینه مرغ سوخاری
۳۲۵۰۰ تومان
جگر مرغ
۷۲۰۰ تومان
سنگدان مرغ
۱۰۴۰۰ تومان
آخرین اخبار