فرآورده های پروتئینی
۱۳۹۶ / ۱۰ / ۳۰
نام
قیمت فروش
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی
۷۷۰۰ تومان
فیله مرغ زعفرانی
۱۶۰۰۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست
۳۰۰۰ تومان
شنیسل بدون آرد
۱۴۲۰۰ تومان
شنیسل با آرد
۱۲۶۰۰ تومان
جوجه چینی
۱۴۶۰۰ تومان
پاچینی 10 عددی مرغ
۹۱۰۰ تومان
جوجه کباب ساده
۱۵۶۰۰ تومان
جوجه کباب زعفرانی
۱۵۶۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده
۱۱۲۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان زعفرانی
۱۱۲۰۰ تومان
مرغ کنتاکی
۹۱۰۰ تومان
سینه مرغ سوخاری
۹۱۰۰ تومان
دل مرغ پاک کرده
۶۴۰۰ تومان
جگر مرغ
۴۳۰۰ تومان
فیله مرغ
۱۶۰۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی
۹۵۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۹۵۰۰ تومان
مرغ کامل بسته بندی بشقابی پاک شده
۷۰۰۰ تومان
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق
۸۵۰۰ تومان
مغز ران با پوست
۱۱۲۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست
۱۱۹۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق
۱۰۱۰۰ تومان
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای
۶۹۰۰ تومان
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال
۱۰۲۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال
۱۰۹۰۰ تومان
ران و سینه با پوست
۹۲۰۰ تومان
ران و سینه بدون پوست
۱۰۶۰۰ تومان
بال کبابی ساده
۸۸۰۰ تومان
بال کبابی زعفرانی
۸۸۰۰ تومان
بازوی کبابی
۱۰۱۰۰ تومان
بازوی کبابی زعفرانی
۱۰۱۰۰ تومان
سنگدان مرغ
۴۳۰۰ تومان
آخرین اخبار