فرآورده های پروتئینی
۱۳۹۶ / ۰۶ / ۳۱
نام
قیمت فروش
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی
۷۲۰۰ تومان
فیله مرغ زعفرانی
۱۶۹۰۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست
۲۹۰۰ تومان
شنیسل بدون آرد
۱۵۰۰۰ تومان
شنیسل با آرد
۱۳۳۰۰ تومان
جوجه چینی
۱۵۴۰۰ تومان
پاچینی 10 عددی مرغ
۹۶۰۰ تومان
جوجه کباب ساده
۱۶۵۰۰ تومان
جوجه کباب زعفرانی
۱۶۵۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده
۱۱۸۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان زعفرانی
۱۱۸۰۰ تومان
مرغ کنتاکی
۹۶۰۰ تومان
سینه مرغ سوخاری
۹۶۰۰ تومان
دل مرغ پاک کرده
۷۰۰۰ تومان
جگر مرغ
۴۳۰۰ تومان
فیله مرغ
۱۶۹۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی
۱۰۰۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۱۰۰۰۰ تومان
مرغ کامل بسته بندی بشقابی پاک شده
۸۲۰۰ تومان
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق
۹۰۰۰ تومان
مغز ران با پوست
۱۱۸۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست
۱۲۶۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق
۱۰۶۰۰ تومان
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای
۷۰۵۰ تومان
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال
۱۰۸۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال
۱۰۸۰۰ تومان
ران و سینه با پوست
۹۷۰۰ تومان
ران و سینه بدون پوست
۱۱۱۵۰ تومان
بال کبابی ساده
۹۳۰۰ تومان
بال کبابی زعفرانی
۹۳۰۰ تومان
بازوی کبابی
۱۰۷۰۰ تومان
بازوی کبابی زعفرانی
۱۰۷۰۰ تومان
سنگدان مرغ
۴۳۰۰ تومان
آخرین اخبار