فرآورده های پروتئینی
۱۳۹۷ / ۱۲ / ۰۴
نام
قیمت فروش
مرغ کامل تازه
۹۸۰۰ تومان
جوجه چینی (شنیسل فیله)
۱۹۵۰۰ تومان
پاچینی 10 عددی مرغ
۱۴۳۰۰ تومان
جوجه کباب ساده
۱۷۲۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده
۱۵۱۰۰ تومان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده
۲۰۸۰۰ تومان
مرغ کنتاکی
۱۴۳۰۰ تومان
سینه مرغ سوخاری
۱۴۳۰۰ تومان
دل مرغ پاک کرده
۸۰۰۰ تومان
جگر مرغ
۴۵۰۰ تومان
شنیسل بدون آرد
۱۹۰۰۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست
۳۷۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران
۱۶۱۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی
۱۳۷۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو
۱۵۱۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال
۱۴۸۰۰ تومان
ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش
۱۴۳۰۰ تومان
بال کبابی ساده (بدون نوک بال)
۱۲۳۰۰ تومان
بازوی کبابی
۱۳۱۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۱۲۸۰۰ تومان
فیله مرغ
۲۱۳۰۰ تومان
سنگدان مرغ
۵۳۰۰ تومان
آخرین اخبار