فرآورده های پروتئینی
۱۳۹۶ / ۰۱ / ۰۹
نام
قیمت فروش
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی
۷۰۰۰ تومان
فیله مرغ زعفرانی
۱۶۱۵۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست
۳۰۰۰ تومان
شنیسل بدون آرد
۱۴۳۰۰ تومان
شنیسل با آرد
۱۲۷۰۰ تومان
جوجه چینی
۱۴۷۰۰ تومان
پاچینی 10 عددی مرغ
۹۲۰۰ تومان
جوجه کباب ساده
۱۶۰۰۰ تومان
جوجه کباب زعفرانی
۱۶۰۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده
۱۱۴۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان زعفرانی
۱۱۲۵۰ تومان
مرغ کنتاکی
۹۳۰۰ تومان
سینه مرغ سوخاری
۹۳۰۰ تومان
دل مرغ پاک کرده
۷۲۰۰ تومان
جگر مرغ
۴۴۰۰ تومان
فیله مرغ
۱۶۱۵۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی
۹۵۵۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۹۵۵۰ تومان
مرغ کامل بسته بندی بشقابی پاک شده
۸۱۰۰ تومان
ران مرغ با پوست
۸۵۵۰ تومان
مغز ران با پوست
۱۱۲۵۰ تومان
مغز ران بدون پوست
۱۲۰۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست
۱۰۱۰۰ تومان
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای
۷۱۰۰ تومان
سینه مرغ با پوست
۱۰۳۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست
۱۱۰۰۰ تومان
ران و سینه با پوست
۹۲۰۰ تومان
ران و سینه بدون پوست
۱۰۶۵۰ تومان
بال کبابی ساده
۸۹۰۰ تومان
بال کبابی زعفرانی
۸۹۰۰ تومان
بازوی کبابی
۱۰۲۰۰ تومان
بازوی کبابی زعفرانی
۱۰۲۰۰ تومان
سنگدان مرغ
۴۴۰۰ تومان