فرآورده های پروتئینی
۱۳۹۷ / ۰۷ / ۲۴
نام
قیمت فروش
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی
۸۲۰۰ تومان
فیله مرغ زعفرانی
۱۷۷۰۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست
۳۲۰۰ تومان
شنیسل بدون آرد
۱۵۷۰۰ تومان
شنیسل با آرد
۱۳۹۰۰ تومان
جوجه چینی
۱۶۱۰۰ تومان
پاچینی 10 عددی مرغ
۱۱۷۰۰ تومان
جوجه کباب ساده
۱۷۲۰۰ تومان
جوجه کباب زعفرانی
۱۷۲۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده
۱۲۴۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان زعفرانی
۱۲۴۰۰ تومان
مرغ کنتاکی
۱۱۷۰۰ تومان
سینه مرغ سوخاری
۱۱۷۰۰ تومان
دل مرغ پاک کرده
۶۸۰۰ تومان
جگر مرغ
۴۳۰۰ تومان
فیله مرغ
۱۷۷۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی
۱۰۴۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۱۰۴۰۰ تومان
مرغ کامل بسته بندی بشقابی پاک شده
۷۴۰۰ تومان
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق
۹۵۰۰ تومان
مغز ران با پوست
۱۲۴۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست
۱۳۲۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق
۱۱۲۰۰ تومان
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای
۷۳۰۰ تومان
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال
۱۱۴۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال
۱۲۲۰۰ تومان
ران و سینه با پوست
۱۰۲۰۰ تومان
ران و سینه بدون پوست
۱۱۷۰۰ تومان
بال کبابی ساده
۹۸۰۰ تومان
بال کبابی زعفرانی
۹۵۰۰ تومان
بازوی کبابی
۱۰۹۰۰ تومان
بازوی کبابی زعفرانی
۱۰۹۰۰ تومان
سنگدان مرغ
۴۳۰۰ تومان
آخرین اخبار