فرآورده های پروتئینی
۱۳۹۵ / ۱۰ / ۲۸
نام
قیمت فروش
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی
۶۴۰۰ تومان
فیله مرغ زعفرانی
۱۵۳۰۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست
۲۹۰۰ تومان
شنیسل بدون آرد
۱۳۶۰۰ تومان
شنیسل با آرد
۱۲۰۰۰ تومان
جوجه چینی
۱۴۰۰۰ تومان
پاچینی 10 عددی مرغ
۸۷۰۰ تومان
جوجه کباب ساده
۱۴۹۰۰ تومان
جوجه کباب زعفرانی
۱۴۹۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده
۱۱۹۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان زعفرانی
۱۱۹۰۰ تومان
مرغ کنتاکی
۸۷۰۰ تومان
سینه مرغ سوخاری
۸۷۰۰ تومان
دل مرغ پاک کرده
۷۰۰۰ تومان
جگر مرغ
۴۴۰۰ تومان
فیله مرغ
۱۵۳۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی
۹۱۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۹۱۰۰ تومان
مرغ کامل بسته بندی بشقابی پاک شده
۶۴۰۰ تومان
ران مرغ با پوست
۸۱۰۰ تومان
مغز ران با پوست
۱۰۷۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست
۱۱۴۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست
۹۶۰۰ تومان
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای
۶۴۰۰ تومان
سینه مرغ با پوست
۹۸۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست
۱۰۵۰۰ تومان
ران و سینه با پوست
۸۸۰۰ تومان
ران و سینه بدون پوست
۱۰۱۰۰ تومان
بال کبابی ساده
۸۴۰۰ تومان
بال کبابی زعفرانی
۸۴۰۰ تومان
بازوی کبابی
۹۷۰۰ تومان
بازوی کبابی زعفرانی
۹۷۰۰ تومان
سنگدان مرغ
۴۴۰۰ تومان