فرآورده های پروتئینی
۱۳۹۸ / ۰۱ / ۳۰
نام
قیمت فروش
مرغ کامل تازه
۱۱۵۰۰ تومان
جوجه چینی (شنیسل فیله)
۲۷۰۰۰ تومان
پاچینی 10 عددی مرغ
۲۱۵۰۰ تومان
جوجه کباب ساده
۱۷۲۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده
۲۰۵۰۰ تومان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده
۲۵۰۰۰ تومان
مرغ کنتاکی
۲۱۵۰۰ تومان
سینه مرغ سوخاری
۲۰۵۰۰ تومان
دل مرغ پاک کرده
۶۷۰۰ تومان
جگر مرغ
۳۷۰۰ تومان
شنیسل بدون آرد
۲۵۰۰۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست
۵۱۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران
۲۱۲۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی
۱۹۰۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو
۲۰۵۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال
۲۰۲۰۰ تومان
ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش
۱۹۷۵۰ تومان
بال کبابی ساده (بدون نوک بال)
۱۷۰۰۰ تومان
بازوی کبابی
۱۶۰۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۱۶۵۰۰ تومان
فیله مرغ
۲۹۰۰۰ تومان
سنگدان مرغ
۷۲۰۰ تومان
آخرین اخبار