فرآورده های پروتئینی
۱۳۹۸ / ۱۱ / ۰۱
نام
قیمت فروش
مرغ کامل تازه
۱۱۵۰۰ تومان
شنیسل بدون آرد
۲۴۵۵۰ تومان
جوجه چینی (شنیسل فیله)
۲۵۶۰۰ تومان
پاچینی 10 عددی مرغ
۱۸۶۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده
۱۹۶۰۰ تومان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده
۲۷۰۰۰ تومان
مرغ کنتاکی
۱۸۶۰۰ تومان
سینه مرغ سوخاری
۱۸۶۰۰ تومان
جگر مرغ
۲۹۰۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست
۵۳۰۰ تومان
فیله مرغ
۲۶۹۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران
۲۰۸۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی
۱۷۸۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو
۱۹۵۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال
۱۹۳۰۰ تومان
ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش
۱۸۷۰۰ تومان
بال کبابی ساده (بدون نوک بال)
۱۶۶۰۰ تومان
بازوی کبابی
۱۵۸۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۱۶۲۰۰ تومان
سنگدان مرغ
۵۰۰۰ تومان
آخرین اخبار