فرآورده های پروتئینی
۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۰
نام
قیمت فروش
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی
۷۰۰۰ تومان
فیله مرغ زعفرانی
۱۶۴۰۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست
۲۹۰۰ تومان
شنیسل بدون آرد
۱۴۵۰۰ تومان
شنیسل با آرد
۱۲۸۵۰ تومان
جوجه چینی
۱۴۹۰۰ تومان
پاچینی 10 عددی مرغ
۹۳۰۰ تومان
جوجه کباب ساده
۱۶۰۰۰ تومان
جوجه کباب زعفرانی
۱۶۰۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده
۱۱۴۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان زعفرانی
۱۱۴۰۰ تومان
مرغ کنتاکی
۹۳۰۰ تومان
سینه مرغ سوخاری
۹۳۰۰ تومان
دل مرغ پاک کرده
۷۲۰۰ تومان
جگر مرغ
۴۴۰۰ تومان
فیله مرغ
۱۶۴۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی
۹۷۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۹۷۰۰ تومان
مرغ کامل بسته بندی بشقابی پاک شده
۸۱۰۰ تومان
ران مرغ با پوست
۸۶۵۰ تومان
مغز ران با پوست
۱۱۴۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست
۱۲۲۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست
۱۰۳۰۰ تومان
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای
۷۱۰۰ تومان
سینه مرغ با پوست
۱۰۴۵۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست
۱۱۲۰۰ تومان
ران و سینه با پوست
۹۳۵۰ تومان
ران و سینه بدون پوست
۱۰۸۰۰ تومان
بال کبابی ساده
۹۰۰۰ تومان
بال کبابی زعفرانی
۹۰۰۰ تومان
بازوی کبابی
۱۰۳۰۰ تومان
بازوی کبابی زعفرانی
۱۰۳۰۰ تومان
سنگدان مرغ
۴۴۰۰ تومان