فرآورده های پروتئینی
۱۳۹۶ / ۰۸ / ۲۷
نام
قیمت فروش
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی
۶۷۰۰ تومان
فیله مرغ زعفرانی
۱۵۸۰۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست
۲۹۰۰ تومان
شنیسل بدون آرد
۱۴۰۰۰ تومان
شنیسل با آرد
۱۲۴۰۰ تومان
جوجه چینی
۱۴۴۰۰ تومان
پاچینی 10 عددی مرغ
۹۰۰۰ تومان
جوجه کباب ساده
۱۵۴۰۰ تومان
جوجه کباب زعفرانی
۱۵۴۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده
۱۱۰۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان زعفرانی
۱۱۰۰۰ تومان
مرغ کنتاکی
۹۰۰۰ تومان
سینه مرغ سوخاری
۹۰۰۰ تومان
دل مرغ پاک کرده
۶۱۰۰ تومان
جگر مرغ
۴۳۰۰ تومان
فیله مرغ
۱۵۸۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی
۹۴۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۹۴۰۰ تومان
مرغ کامل بسته بندی بشقابی پاک شده
۷۶۰۰ تومان
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق
۸۵۰۰ تومان
مغز ران با پوست
۱۱۰۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست
۱۱۷۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق
۱۰۰۰۰ تومان
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای
۶۸۰۰ تومان
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال
۱۰۱۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال
۱۰۸۰۰ تومان
ران و سینه با پوست
۹۰۰۰ تومان
ران و سینه بدون پوست
۱۰۴۰۰ تومان
بال کبابی ساده
۸۷۰۰ تومان
بال کبابی زعفرانی
۸۷۰۰ تومان
بازوی کبابی
۱۰۰۰۰ تومان
بازوی کبابی زعفرانی
۱۰۰۰۰ تومان
سنگدان مرغ
۴۳۰۰ تومان
آخرین اخبار