فرآورده های پروتئینی
۱۳۹۶ / ۰۵ / ۰۶
نام
قیمت فروش
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی
۶۶۰۰ تومان
فیله مرغ زعفرانی
۱۵۶۰۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست
۳۰۰۰ تومان
شنیسل بدون آرد
۱۳۸۵۰ تومان
شنیسل با آرد
۱۲۳۰۰ تومان
جوجه چینی
۱۴۲۰۰ تومان
پاچینی 10 عددی مرغ
۸۹۰۰ تومان
جوجه کباب ساده
۱۵۷۵۰ تومان
جوجه کباب زعفرانی
۱۶۰۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده
۱۱۲۵۰ تومان
جوجه کباب با استخوان زعفرانی
۱۱۲۵۰ تومان
مرغ کنتاکی
۸۹۰۰ تومان
سینه مرغ سوخاری
۸۹۰۰ تومان
دل مرغ پاک کرده
۷۰۰۰ تومان
جگر مرغ
۴۴۰۰ تومان
فیله مرغ
۱۵۶۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی
۹۲۵۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۹۲۵۰ تومان
مرغ کامل بسته بندی بشقابی پاک شده
۷۶۰۰ تومان
ران مرغ با پوست
۸۲۰۰ تومان
مغز ران با پوست
۱۰۹۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست
۱۱۶۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست
۹۸۰۰ تومان
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای
۶۵۰۰ تومان
سینه مرغ با پوست
۱۰۰۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست
۱۰۷۰۰ تومان
ران و سینه با پوست
۸۹۰۰ تومان
ران و سینه بدون پوست
۱۰۳۰۰ تومان
بال کبابی ساده
۸۶۰۰ تومان
بال کبابی زعفرانی
۸۶۰۰ تومان
بازوی کبابی
۹۹۰۰ تومان
بازوی کبابی زعفرانی
۹۹۰۰ تومان
سنگدان مرغ
۴۴۰۰ تومان
آخرین اخبار