فرآورده های پروتئینی
۱۳۹۸ / ۰۴ / ۰۴
نام
قیمت فروش
مرغ کامل تازه
۱۱۱۰۰ تومان
شنیسل بدون آرد
۲۴۰۰۰ تومان
جوجه چینی (شنیسل فیله)
۲۵۱۰۰ تومان
پاچینی 10 عددی مرغ
۱۸۱۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده
۱۹۱۰۰ تومان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده
۲۴۸۰۰ تومان
مرغ کنتاکی
۱۸۱۰۰ تومان
سینه مرغ سوخاری
۱۸۱۰۰ تومان
جگر مرغ
۳۲۰۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست
۴۵۰۰ تومان
فیله مرغ
۲۶۴۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران
۲۰۳۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی
۱۷۳۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو
۱۹۰۰۰ تومان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال
۱۸۸۰۰ تومان
ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش
۱۸۲۰۰ تومان
بال کبابی ساده (بدون نوک بال)
۱۶۱۰۰ تومان
بازوی کبابی
۱۵۸۵۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۱۶۰۰۰ تومان
سنگدان مرغ
۵۸۰۰ تومان
آخرین اخبار