کد خبر: ۱۸۱۸۷۵
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۶

تولید  نیازمند  رفع گرفتاری ها

محسن نقاشی
د بیراجرایی فد راسیون صنایع غذایی بخش کشاورزی ایران

اقتصاد  کشور مد تهاست با مشکلات عد ید ه د ست و پنجه نرم می کند  و تورم، گرانی و مشکلات معیشتی مرد م بر کسی پوشید ه نیست؛ مساله اصلی این است که می د انیم ریشه حل تمامی مشکلات کشور همچون گرانی چیست! سالهاست د رمان مشخص شد ه و راهکارها شناسایی شد ه و د م زد ن از این راه حل، کار وقت و بی وقت مسوولان است. بی شک تنها راه برون رفت از بحران اقتصاد ی توجه واقعی به تولید  د اخلی است، به همین جهت امسال که با شعار حمایت، پشتیبانی و مانع زد ایی ها نام گذاری شد ، تولید  کنند گان بسیار امید وار شد ند  از سوی د یگر هر روز یک وعد ه جد ید  از سوی مسوولان د اد ه می شد  و امید ها به تغییر وضعیت موجود  را بیشتر می کرد .
فد راسیون صنایع غذایی هم اعلام همکاری کرد  اگر موانع تولید  رفع نشود ، تولید  نابود  می‌شود . متاسفانه د ر سال‌های گذشته مد یران میانی به منظور پاید اری میز و منصب خود  با تملق گویی به وزرای مربوطه آمارهای ناصحیح گزارش می د اد ند  که هیچکد ام صحت ند اشت و تصمیم گیری ها هم برمبنای همین آمارهای ناصحیح گرفته می‌شد  و تا امروز هم این روند  اد امه د ارد  به نحوی که نهاد ه ها هنوز د ر بناد ر رو به نابود ی است، د ر این وضعیت هر روز وعد ه جد ید  د اد ه می‌شود ، وارد  کنند ه د ر گمرک سرگرد ان است و اجازه وارد  کرد ن محصولات به د اخل را ند ارد  و محصولاتی همچون برنج که د ر گمرکات به وفور وجود  د ارد ، د ر د اخل کشور با کمبود  روبه روست. اما از این وضعیت چه کسانی سود  می برند ؟ پاسخ روشن است، با ایجاد  کمبود  د ر کشور نهایتا این د لالها هستند  که سود  می کنند ، د ر شرایطی که تولید  کنند ه قاد ر به تهیه مواد  اولیه نیست و وارد  کنند ه بلاتکلیف است.
از سوی د یگر ‌تولید  کنند ه مواد  اولیه را هرروز با نرخ جد ید  و گرانتر از روز قبل خرید اری می کند  و کالاها هر از چند  گاهی با افزایش قیمت روبرو هستند ، هر چند  امکان افزایش روزانه قیمت غیرممکن است، تولید کنند گان سخت ترین شرایط را پشت سر می گذارند ، اد ارات د ولتی ‌و بانک‌ها، شرایط کشور و وضعیت تولید کنند ه را د رک نمی کنند  و تمام قوانین را بر مبنای شرایط عاد ی اجرا می‌کنند . حال آنکه د ر شرایط بحرانی قرار د اریم. د ر این وضعیت ایجاد  شد ه نوک پیکان به سمت تولید  کنند ه نشانه رفته و مصرف کنند ه د ر مقابل د لال ها قرار گرفته و توان خرید  را از د ست د اد ه است. د ر این شرایط از وزرا و مسوولان ذیربط تولید ی و اقتصاد ی انتظار می رود  هر چه سریعتر از مد یران تازه نفس استفاد ه کنند  چرا که اگر مد یران خسته میانی که از گذشته تاکنون د ر این سمتها بود ند ، تد بیر مناسبی د اشتند  حتما د ر چند  سال گذشته این تد ابیر را به کار می بستند  و وضعیت موجود  را شاهد  نبود یم. د ر این مد ت نه از تشکلهای تولید ی نه تجاری و نه تولید کنند گان صنایع غذایی یاری نخواستند  و هرگز آنها را بازوی مشورتی خود  نکرد ند  که اگر از این قشر کمک گرفته بود ند  وضعیت تولید  این نبود . ارز 4200 تومانی د کان سود آوری برای عد ه ای نمی شد  و گرانی هایی که بوجود  آمد ، این چنین د امن تولید  کنند ه و مصرف کنند ه را نمی گرفت.
د ر حال حاضر د لال‌ها منتظر هستند  ارز 4200 تومانی را ببلعند ، با اینکه این شرایط هم برخواسته از عد م مشورت با د ست اند رکاران تولید  و تشکلها بود ه، اما با اینکه ارز 4200 تومانی به د رستی مد یریت نشد  و د ر حال حاضر همه خواستار حذف آن هستند ، باید  د ر نظر د اشت که حذف یکباره آن هم مشکلاتی ایجاد  خواهد  کرد . حذف ارز 4200 تومانی پاک کرد ن صورت مسئله است و حذف آن بد ون شک یک افزایش قیمت وحشتناک را د ر پی خواهد  د اشت و‌ کارخانه د اران به لحاظ سرمایه د ر گرد ش با چالش چند  برابری مواجه خواهند  شد . از مسئولان د ولت سیزد هم انتظار می رود  مانند  گذشته عمل نکنند  و به یقین برسند  که نیاز کشور تولید  است و هر زمان تمام توجه و اراد ه خود  را به تولید  د اد ند ، آن زمان است که مشکلات کم می‌شود ، د ر غیر این صورت مشکلات اقتصاد ی لاینحل باقی خواهد  ماند  و هر ساعت با گرانی و تورم بیشتری روبرو خواهیم بود .

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار